Socialno podjetništvo

by , under Podjetništvo

Socialno podjetništvo je spekter gospodarskih dejavnosti, ki niso niti del javnega niti del zasebnega sektorja, praviloma v lasti deležnikov, katerih primarni namen ni ustvarjanje dobička. Socialno podjetništvo spodbuja skupna vlaganja in sodelovanje ljudi prostovoljno ter krepi družbeno solidarnost. Socialni podjetniki lahko opravljajo različne dejavnosti. Po navadi se zagotavlja dodatna ponudba proizvodov in storitev za večjo kvaliteto ljudi ali bivanja v okolju. S tem se krepi družbena solidarnost in javni interes. Pri tem skoraj ni področja družbenega življenja, kjer socialno podjetništvo ne bi bilo mogoče. Iščejo se inovativne poslovne rešitve za znane socialne, gospodarske, okoljske in druge probleme. V socialno podjetništvo se lahko vključijo nepridobitne pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev. Namen ustanovitve pa ne sme predstavljati pretežno ali izključno pridobivanje dobička. Torej cilj ni izključno pridobivanje dobička, temveč je opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin na trgu dela, s čimer se dosega javni interes. Praviloma socialno podjetništvo vključuje prostovoljno delo. Dobiček, ki se ustvari v podjetju se ne deli med zaposlene, ampak je namenjen za dejavnosti socialnega podjetništva ali druge nepridobitne namene. Predvsem morajo socialna podjetja trajno delovati v javno korist.

Načela, ki jim sledi socialno podjetništvo

Pomembno je, da socialno podjetje sledi načelom, ki so opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu. Le-ta določa, da se dejavnost socialnega podjetništva lahko izvaja na področjih kot so socialno varstvo, družinsko varstvo, varstvo invalidov, znanost, izobraževanje, raziskovanje, kultura, mladinsko delo, varstvo in promocija zdravja, zagotavljanje socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja, poklicnega usposabljanja oseb, socialni turizem, socialna trgovina, razvoj zelene energije, zaščita živali, itd. Socialno podjetništvo opravljajo ljudje, ker v njem vidijo osebne izzive ter si prizadevajo za njihovo uresničitev. Nepridobitna pravna oseba, ki želi poslovati kot socialno podjetje, mora vlogo za registracijo socialnega podjetja nasloviti na pristojni registrski organ. K vlogi priloži akt o ustanovitvi ali temeljni akt socialnega podjetja oziroma spremembo akta o ustanovitvi ali spremembo temeljnega akta.

Socialno podjetništvo je pomembno za družbo

Socialna podjetja na splošno veljajo kot pomemben vir družbeno pomembnih dejavnosti in delovnih mest za ranljive skupine. V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, zavodov in društev, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva. Večina dobrih socialno podjetniških idej izhaja iz določenega problema v skupnosti, ki ga ta inovacija rešuje. Dejstvo je, da problem v družbi precej lažje prepoznamo v lokalnem okolju, kjer se srečujemo z ljudmi in problem občutimo tudi sami. To seveda ne pomeni, da ostali, ki niso vključeni v lokalne aktivnosti, ne morejo začeti s socialno podjetniško idejo. S spoznavanjem ljudi, ki so podobnih misli in interesov, so v preteklosti že nastala številna društva in zavodi. Pomembno je zavedanje, da en človek ne more imeti vseh sposobnosti v modelu kompetenc, zato je prav smisel socialnega podjetništva, da se povezuje tudi z drugimi.

Leave a Reply